Overhead

Vanaf 2017 worden de overheadkosten apart in de begroting verwerkt. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

Wat is overhead?
De commissie BBV legt de overhead uit als alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het primaire proces zijn de kerntaken van de gemeente. Dit zijn de producten en diensten waar de inwoner mee geholpen wordt. Alle kosten die gemaakt worden bij de sturing en ondersteuning hiervan zijn dus overheadkosten.

In de begroting worden de kosten zoveel mogelijk verzameld op het programma waar ze bij horen. De overheadkosten worden niet verdeeld over de programma's. Deze kosten worden verzameld op een apart overzicht overhead en zijn daarmee beter zichtbaar.

Welke indeling?
In de regelgeving is de overhead verdeeld in vier hoofdgroepen.

 1. Loonkosten overhead
  Het gaat hier om de loonkosten van:
  1. Leidinggevenden in het primaire proces
  2. Financiën, toezicht en controle
  3. P&O
  4. Inkoopfunctie
  5. Communicatiefunctie
  6. Juridische zaken
  7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning
  8. Informatievoorziening en automatisering
  9. Documentaire informatie voorziening (DIV) / informatiebeheer
  10. Facilitaire Zaken en huisvesting
  11. Managementondersteuning in het primaire proces
 1. ICT-kosten
  Dit zijn bijvoorbeeld de computers, intranet, applicatiebeheer en de Windows software.
 2. Huisvestingskosten
  De onderhoudskosten en kapitaallasten (rente en afschrijving) van bijvoorbeeld het gemeentehuis horen hier ook bij.
 3. Uitbestedingskosten bedrijfsvoering
  Het gaat hier om uitbesteding van reguliere overheadtaken (bijv. schoonmaak) of inhuur van overheadpersoneel.

Overhead in cijfers:

Voor de gemeente Berg en Dal leidt dit tot de volgende ramingen, die we opgenomen hebben in onze begroting:

Bedragen x € 1.000

Overhead

Bedrag 2017

Bedrag 2018

1. Loonkosten overhead

-5.413

-5.746

2. ICT-kosten

-1.912

-1.919

3. Huisvestingskosten

-593

-552

4. Uitbestedingskosten bedrijfsvoering

-773

-694

Totaal

-8.691

-8.911

Toerekening aan projecten/grondexploitatie

734

668

Overhead ten laste van exploitatie

-7.957

-8.243

ad 1 Loonkosten overhead
In deze raming zijn naast de directe loonkosten ook opgenomen:
- de kosten van participatiebanen;
- diverse kosten, waaronder opleidingen, abonnementen, vakliteratuur en lidmaatschappen.

ad 2 ICT-kosten
In deze raming zijn onder meer opgenomen:
- kosten van onderhoud software;
- leasekosten van de PC's;
- bijdrage aan de IRVN (ICT Rijk van Nijmegen).

ad 3 Huisvestingskosten
In deze raming zijn opgenomen:
- kosten gemeentehuis in Groesbeek;
- kosten voormalige gemeentehuis in Ubbergen.

ad 4 Uitbestedingskosten bedrijfsvoering
In deze raming zijn opgenomen:
- stelpost inhuur
- stelpost flexibele schil
Een stelpost is een raming/reservering voor uitgaven waarvan we nog niet weten waar die precies thuishoren. Een voorbeeld hiervan is de stelpost voor inhuur. Deze wordt ingezet als vervanging bij uitval van een zieke medewerker of bij het opvangen van werkzaamheden als er een vacature niet kan worden ingevuld. Bij de raming van zo'n stelpost inhuur weten wij wel vooraf dat het nodig is maar niet door welke afdelingen dit budget ingezet gaat worden. We kunnen daarom deze ramingen niet vooraf toerekenen aan de programma's. Dat is de reden dat deze meegenomen zijn in de overhead.
Daarnaast is er een flexibele schil, dat zijn middelen (mensen en geld) die we vanuit de flexibele schil inzetten om goed in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen.

Toerekening aan projecten/grondexploitatie
Een deel van de overheadkosten kan worden toegerekend aan de projecten/grondexploitatie. Deze overheadkosten drukken daardoor niet op het begrotingssaldo.

Opslag overhead
De overheadkosten worden niet verdeeld, maar moeten in de begroting apart zichtbaar gemaakt worden. Dat gebeurt in dit hoofdstuk.
De kosten die we doorrekenen aan de programma's mogen alleen nog maar zogenaamde directe kosten zijn en dat is overhead niet.

Bij het berekenen van kostendekkendheid (bij tarieven) mag echter wel een opslag voor overhead worden meegenomen, zodat de kosten juist en volledig zijn. De kosten worden dan verhoogd met een percentage voor de overhead.

Daarnaast is het mogelijk om de overhead uit te drukken als percentage van de formatie.

Opslagpercentage (op basis van euro's)

Zoals hierboven aangegeven bedragen onze overheadkosten in totaal € 8.911 (x 1.000).
De direct toegerekende loonkosten bedragen in totaal € 7.832 (x 1.000).

Het opslagpercentage is dan 8.911 / 7.832 x 100% = 113,77%.

Dit betekent dat de directe loonkosten verhoogd worden met 113,77%, zodat de overhead juist meegenomen wordt.

Percentage formatie (op basis van fte's)

Kijken we naar de formatie (hoeveel personeel overhead is er opgenomen in de begroting ten opzichte van het totaal), dan komen we tot de volgende berekening (1 fte is één fulltime medewerker):

Onze totale formatie is 182,40 fte (exclusief flexibele schil).
Hiervan heeft 62,31 fte (verspreid over de hele organisatie) betrekking op overhead.

Het percentage overhead van de formatie is dan 62,31 fte / 182,40 fte = 34%.

Dit betekent dat 34% van onze formatie belast is met overheadwerkzaamheden.

Voor meer informatie over de organisatie en de bedrijfsvoering verwijzen wij je naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten-1.513-7.985-8.194-8.235-8.271-8.242
Ondersteuning organisatie-1.513-7.985-8.194-8.235-8.271-8.242
Overhead/Algemeen-1.513-7.985-8.194-8.235-8.271-8.242
Baten1900000
Ondersteuning organisatie1900000
Overhead/Algemeen1900000
Totaal programma-1.494-7.985-8.194-8.235-8.271-8.242

Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018 (- = nadelig)

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Overhead

-

Dit betreft de salariskosten die de organisatie aan overhead besteedt.

-143

I

-

Lagere doorbelasting van overheadkosten aan projecten en investeringen

-66

Totaal Overhead

-209

Relevante beleidskaders