Inwoner

Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Wat willen we bereiken?

Ik heb voldoende inkomen.

Ik kan hulp vragen als dat nodig is.

Ik ben betrokken en doe mee.

Alle kinderen krijgen gelijke kansen.

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten-45.516-43.359-43.155-42.899-42.711-42.351
Openbaar basisonderwijs0-200000
Openbaar basisonderwijs/Alg.0-200000
Onderwijshuisvesting-2.579-1.927-1.874-1.919-1.962-1.943
Onderwijshuisv./Basisonderwijs-1.180-866-859-912-966-955
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs-860-705-664-659-651-646
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs-539-356-351-348-345-342
Onderwijsbegeleiding000000
Onderwijsbegeleiding/Algemeen000000
Stimuleren schooldeelname-133-125-153-153-153-153
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.-133-125-153-153-153-153
Leerlingenvervoer-740-671-414-414-414-414
Leerlingenvervoer/Algemeen-740-671-414-414-414-414
Overige onderwijsvoorzieningen-127-314-350-346-366-385
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid-40-219-255-251-271-290
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming-61-63-63-63-63-63
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming-25-31-32-32-32-32
Volwasseneneducatie-1300000
Volwasseneneducatie/Algemeen-1300000
Peuterspeelzalen-418-269-277-277-277-277
Peuterspeelzalen/Algemeen-418-269-277-277-277-277
Voortgezet onderwijs0-200000
Voortgezet onderwijs/Algemeen0-200000
Samenkracht en burgerparticipatie-2.179-847-830-811-811-810
Samenkr&burgerpart/kinderopvang-95-199-193-192-192-192
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd-45800000
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg-8600000
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk-282-215-213-213-213-213
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk-329-246-253-252-252-251
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg-197-103-111-111-111-111
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk-24600000
Samenkr&burgerpart/WMO-485-85-61-43-43-43
Dorps- en buurthuizen-1.523-966-866-863-860-858
Dorps- en buurthuizen/Algemeen-295-207-124-123-122-121
Dorpshuis de Mallemolen-164-169-163-163-163-163
Dorpshuis Op d'n Heuvel-274-229-244-244-244-244
Dorpshuis Kloosterstraat 7-9-16-12-13-13-13-13
Dorpshuis den Ienloop-318-174-140-140-139-138
Kulturhus Kekerdom-13-6-6-6-6-6
Jeugdsoos Rietlanden 5-9-9-8-8-8-8
Dorpshuis de Ubburch-45-37-37-37-37-37
Kulturhus Beek-229-430000
Kulturhus Leuth-161-81-131-131-130-130
Wijkteams-2.639-2.871-3.134-3.034-3.034-3.034
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv-2.549-2.692-3.045-2.945-2.945-2.945
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg000000
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG-90-179-89-89-89-89
Inkomens- en bijstandvoorziening-15.670-15.094-14.938-14.938-14.938-14.938
Ink.-bijst.voorz./Algemeen-1.903-1.210-1.156-1.156-1.156-1.156
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet0-11.159-11.119-11.119-11.119-11.119
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche-67-86-79-79-79-79
Ink./bijst.voorz./BBZ-163-321-255-255-255-255
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.-2.281-2.070-1.941-1.941-1.941-1.941
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding-300-249-388-388-388-388
Ink./bijst.voorz./Participatiewet-10.95600000
Begeleide participatie-5.355-5.156-4.896-4.709-4.489-4.286
Begel.participatie/Algemeen-13-71-74-74-74-74
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.-5.342-5.085-4.822-4.636-4.416-4.213
Maatwerkvoorzieningen (WMO)-1.127-1.679-1.748-1.782-1.782-1.782
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen-1.127-1.679-1.748-1.782-1.782-1.782
Maatwerkdienstverlening 18+-6.083-6.598-6.469-6.470-6.465-6.309
Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz-3.330-3.114-3.002-3.002-3.002-3.002
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg-137-167-170-170-170-170
Maatwerkdnstverl.18+/Begel.dagbest.-2.615-3.317-3.298-3.298-3.293-3.138
Maatwerkdienstverlening 18--3.098-2.861-3.258-3.234-3.213-3.213
Maatwerkdienstverlening 18-/PGB-179-200-150-150-150-150
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.-2.918-2.661-3.108-3.084-3.063-3.063
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr-100000
Geëscaleerde zorg18+-473-320-342-342-342-342
Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen-473-320-342-342-342-342
Geëscaleerde zorg 18--3.358-3.620-3.606-3.606-3.606-3.606
Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang-3.358-3.620-3.606-3.606-3.606-3.606
Baten11.74612.09011.64411.60811.60811.608
Leerlingenvervoer71010101010
Leerlingenvervoer/Algemeen71010101010
Overige onderwijsvoorzieningen097113898989
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid097113898989
Peuterspeelzalen7310000
Peuterspeelzalen/Algemeen7310000
Samenkracht en burgerparticipatie484935232323
Samenkr&burgerpart/kinderopvang402222
Samenkr&burgerpart/WMO444933212121
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk000000
Dorps- en buurthuizen293323311311311311
Dorpshuis de Mallemolen9599100100100100
Dorpshuis Kloosterstraat 7-9101111111111
Dorpshuis den Ienloop111130130130130130
Jeugdsoos Rietlanden 5131111
Dorpshuis de Ubburch132010101010
Kulturhus Leuth626060606060
Dorps- en buurthuizen/Algemeen200000
Dorpshuis Op d'n Heuvel000000
Wijkteams1800000
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv1800000
Inkomens- en bijstandvoorziening10.55710.70210.67510.67510.67510.675
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet010.43210.39710.39710.39710.397
Ink./bijst.voorz./BBZ-3195203203203203
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.1137575757575
Ink./bijst.voorz./Participatiewet10.44800000
Begeleide participatie01830000
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.01830000
Maatwerkvoorzieningen (WMO)000000
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen000000
Maatwerkdienstverlening 18+581725500500500500
Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz581725500500500500
Maatwerkdienstverlening 18-16800000
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.16800000
Geëscaleerde zorg 18-000000
Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang000000
Totaal programma-33.770-31.269-31.511-31.290-31.103-30.743

Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018 (- = nadelig)

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Onderwijshuisvesting

-

In 2017 is incidenteel budget opgenomen voor de afronding van een aantal verduurzamingsprojecten van de scholen en multifunctionele gebouwen (MFA) uit de oude gemeente Ubbergen. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve.

50

I

Leerlingenvervoer

-

Bijstelling op basis van conceptbegroting DRAN (Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen).

223

S

In 2017 is incidenteel extra budget opgenomen voor statushouders voor kosten leerlingenvervoer en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

35

I

Overige onderwijsvoorzieningen

-

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), hogere rijksbijdrage
€ 16.000 structureel en € 24.000 incidenteel (taalniveau 3F), daarnaast hogere projectkosten. Hier staat hogere algemene uitkering tegenover (zie ons Geld). Per saldo budgetneutraal.

-15

I/S

Dorps- en buurthuizen

-

Incidentele raming in 2017 voor sloopkosten 't Bosduiveltje (bij gemeenschapshuis 't Zaaltje in Heilig Landstichting).

58

I

-

In 2017 is incidenteel extra budget beschikbaar voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan Kulturhus den Ienloop.

43

I

-

Verduurzamingsprojecten oude gemeente Ubbergen, zie ook taakveld onderwijshuisvesting.

43

I

Wijkteams

-

Uitbreiding en ondersteuning van de sociale teams van de gemeente. Daarnaast zijn een aantal budgetten overgeheveld naar andere taakvelden.

-276

S

Inkomens- en bijstandsvoorziening

-

Bijstellingen van de verschillende bijstandsvoorzieningen.

75

S

-

In 2017 is het budget voor minimabeleid eenmalig verhoogd met € 141.000 voor verhoogde asielinstroom.

141

I

-

De raming voor kwijtschelding van belastingen is bijgesteld op basis van de werkelijke cijfers over de afgelopen jaren. Dit leidt tot een structureel nadeel

-140

S

Begeleide participatie

-

De bijdrage aan de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) is structureel lager dan in de begroting 2017.

263

S

-

In 2017 hebben we een eenmalige uitkering ontvangen van € 183.000. Dit betreft uitkering van het liquidatiesaldo Breed.

-183

I

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

Bijstelling van de bijdrage op basis van de conceptbegroting DRAN (Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen).

-52

S

-

Bijstelling van de diverse voorzieningen (vervoer, rolstoel en wonen)

35

S

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Bijstelling van budgetten door toegenomen zorgkosten sociaal domein onderdeel Wmo.

-91

S

Maatwerkdienstverlening 18-

-

Bijstelling van budgetten door toegenomen zorgkosten sociaal domein onderdeel Jeugd.

-409

S

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten

-12

S

Salariskosten

-

Dit betreffen de salariskosten die de organisatie aan dit programma besteedt.

-39

S

Diverse verschillen

-

9

S

Totaal Programma 1

-242

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen