Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

FMP na vastgestelde Kadernota 2018

158

-211

-930

-1.157

Ontwikkeling saldo

1.135

148

767

1.277

Actueel FMP

1.293

-63

-163

120

waarvan incidenteel

956

28

-24

0

structureel

337

-91

-139

120

FMP in begroting 2018

1.293

-63

-163

120

Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2018) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2021) structureel sluitend is.

Zowel de begroting 2018 als het laatste jaar van de meerjarenraming (2021) zijn sluitend.