Onze gemeente

Sommige dingen die de gemeente voor je regelt ken je. Bijvoorbeeld een nieuw paspoort, trouwen of het registreren van een pas geboren kind. Maar er wordt meer voor je geregeld. Dingen waar je niet zoveel van merkt en die verder gaan dan onze gemeentegrenzen. Denk aan het versterken van de economie, zodat er genoeg bedrijven en banen zijn. Of woningbouw-afspraken om woningen te mogen bouwen of het organiseren van zorg. Om dat goed te kunnen doen werken we samen met andere gemeenten om ons heen. Wat we ook doen, het belang van onze inwoners staat voorop!

In dit programma wordt duidelijk wat je van ons kan verwachten als dienstverlener.

Daarnaast wordt in dit programma duidelijk dat de gemeente Berg en Dal ook actief is buiten de gemeentegrens. Vaak juist om de zaken dichtbij inwoners goed te regelen. We hebben als gemeente de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om de taken goed en goedkoop te kunnen uitvoeren, werken we samen met andere gemeenten uit onze regio.
Maar we werken ook samen met andere gemeenten om de economie in de regio te bevorderen. Een sterke economie in de regio heeft namelijk tot gevolg dat in Berg en Dal de werkgelegenheid groeit.
Ook de woningmarkt houdt zich niet aan de gemeentegrens. Wanneer er te veel woningen in een buurgemeente gebouwd worden, is er een grote kans dat in andere gemeenten huizen leeg komen te staan. Dit willen we niet en daarom maken we samen met de gemeenten in onze regio afspraken over hoeveel woningen elke gemeente mag bouwen.
In dit programma vind je dus de onderwerpen die zich binnen én buiten onze gemeentegrens afspelen.

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners weten ons te vinden en zijn tevreden over hoe ze worden geholpen.

We helpen onze inwoners om te doen wat ze willen, maar stellen grenzen als het nodig is.

In Berg en Dal werkt iedereen zo veel als mogelijk is.

We hebben een sterke lokale economie met volop werkgelegenheid.

De juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep.

We willen meer samenwerken met andere gemeenten en overheden als het belangrijk is voor Berg en Dal.

Toeristen bezoeken graag Berg en Dal.

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten-12.022-6.716-6.380-6.281-6.198-6.213
Bestuurorganen-1.531-1.121-1.180-1.180-1.180-1.180
Bestuursorganen/Gem.raad-874-423-336-336-336-336
Bestuursorganen/B&W-460-492-641-641-641-641
Bestuursorganen/Raadsonderst.-195-190-197-197-197-197
Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie-3-16-6-6-6-6
Bestuurlijke samenwerking-137-167-171-171-171-171
Best.samenwerking/Samenw.verbanden-137-167-171-171-171-171
Burgerzaken-1.326-749-831-726-610-660
Burgerzaken/GBA-617-363-477-477-477-477
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie-509-281-237-71-71-71
Burgerzaken/Burgerlijke stand-100-29-30-30-30-30
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.-20-20-20-20-20-20
Burgerzaken/Verkiezingen-65-45-57-1160-50
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.-16-11-11-11-12-11
Economische havens en waterwegen-3-3-3-3-3-3
Econom.havens&waterwegen/Loswal-3-3-3-3-3-3
Openbaar vervoer-100-64-73-73-73-73
Openbaar vervoer/Beheer-77-29-29-29-29-29
Openbaar vervoer/Veerdiensten-23-22-22-22-22-22
Doelgroepen vervoer0-13-22-22-22-22
Economische ontwikkeling-173-150-156-156-156-156
Economische ontwikkeling/Algemeen-173-150-156-156-156-156
Fysieke bedrijfsinfrastructuur-12460000
Fys.bedr.infr.str./Algemeen-700000
Bedrijventerrein Mies Groesbeek-117-430000
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth-100000
Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij0490000
Markten-48-27-27-27-27-27
Markten/Beheer-48-27-27-27-27-27
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen0-57-55-55-55-55
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer0-57-55-55-55-55
Toerisme-357-433-357-347-347-347
Toerisme/Beleid & uitvoering-357-433-357-347-347-347
Economische promotie0-17-15-15-15-15
Economische promotie/Beheer0-17-15-15-15-15
Musea-48-723-49-49-50-49
Musea/Musea-48-723-49-49-50-49
Arbeidsparticipatie-1.826-1.493-1.513-1.551-1.583-1.551
Arbeidsparticipatie/Inburgering-201-380-86-86-86-86
Arbeidsparticipatie/Re-integratie-1.174-1.050-1.361-1.399-1.432-1.399
Arbeidsparticipatie/Algemeen-451-62-65-65-65-65
Ruimtelijke ordening-607-371-412-392-392-392
RO/Bestemmingsplannen-467-296-337-337-337-337
Ruimtelijke ordening/Projecten-53-65-65-45-45-45
Ruimtelijke ordening/Planschade-88-10-10-10-10-10
Grondexploitatie-4.312119-45-45-45-45
Grondexploitatie/Algemeen-223-2-11-11-11-11
Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr-5500000
Grondexploitatie/loc.H#senhoff-100000
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek-277630000
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek-3.537130-34-34-34-34
Grondexploitatie/Ooijse Graaf-5000000
Grondexploitatie/Morgenbad-16300000
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom0-620000
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat000000
Grondexploitatie/cpl. Algemeen-600000
Grondexploitatie/loc.Hubertushof0-100000
Woningbouw-290-141-151-150-150-149
Woningbouw/Algemeen-290-141-151-150-150-149
Stedelijke vernieuwing-47-29-32-32-32-32
Stedelijke vernieuwing/Algemeen-47-29-32-32-32-32
Bouwvergunningen-1.091-1.298-1.308-1.308-1.308-1.308
Bouwvergunningen/Algemeen-1.089-1.297-1.307-1.307-1.307-1.307
Bouwvergunningen/Leges-1-1-1-1-1-1
Baten6.3501.5421.6881.2541.3041.354
Bestuurlijke samenwerking5300000
Best.samenwerking/Samenw.verbanden5300000
Bestuurorganen000000
Bestuursorganen/Gem.raad000000
Burgerzaken693793689256256256
Burgerzaken/GBA424431313131
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie565649558124124124
Burgerzaken/Burgerlijke stand747272727272
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.132828282828
Economische havens en waterwegen111010101010
Econom.havens&waterwegen/Loswal111010101010
Openbaar vervoer131212121212
Openbaar vervoer/Beheer100000
Openbaar vervoer/Veerdiensten121212121212
Fysieke bedrijfsinfrastructuur118-60000
Fys.bedr.infr.str./Algemeen100000
Bedrijventerrein Mies Groesbeek117430000
Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij0-490000
Markten303429292929
Markten/Beheer303429292929
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen03131313131
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer03131313131
Toerisme306253269269269269
Toerisme/Beleid & uitvoering306253269269269269
Arbeidsparticipatie2542440404040
Arbeidsparticipatie/Inburgering1882440404040
Arbeidsparticipatie/Re-integratie000000
Arbeidsparticipatie/Algemeen6600000
Ruimtelijke ordening604848484848
Ruimtelijke ordening/Projecten604545454545
Ruimtelijke ordening/Planschade033333
Grondexploitatie4.345-2160000
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek277-630000
Grondexploitatie/Algemeen26700000
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek3.537-1630000
Grondexploitatie/Ooijse Graaf2300000
Grondexploitatie/Morgenbad16300000
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat000000
Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr6100000
Grondexploitatie/loc.H#senhoff1600000
Grondexploitatie/loc.Hubertushof0100000
Woningbouw211111
Woningbouw/Algemeen211111
Bouwvergunningen465559559559609659
Bouwvergunningen/Algemeen2166666
Bouwvergunningen/Leges445553553553603653
Totaal programma-5.671-5.174-4.692-5.027-4.893-4.858

Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018 (- = nadelig)

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Bestuur

-

Hogere dotatie aan de voorziening pensioenverplichting voor wethouders. De raming is aangepast naar aanleiding van de opmerking van onze accountant bij de jaarrekening 2016.

-50

S

-

Bijdrage MGR Rijk van Nijmegen voor platformfunctie is bijgesteld en de bijdrage bezwarencommissie huisvestingsverordening gemeente Arnhem is vervallen.

37

S

Burgerzaken

-

Lagere opbrengst geraamd van leges reisdocumenten in 2018. Hier staat tegenover dat de geraamde afdrachten ook lager zijn, maar per saldo betekent dit een nadeel.

-51

S

Economische promotie

-

In 2017 eenmalig extra budget voor wandelpadennetwerk (€ 25.000) en toeristische bebording (€ 55.000).

80

I

-

Hogere opbrengst Toeristenbelasting op basis van werkelijke cijfers afgelopen jaren + tariefsverhoging van € 0,01 per overnachting.

15

S

Musea

-

In 2017 zijn eenmalige extra subsidies opgenomen voor het Bevrijdingsmuseum (€ 590.000) en Orientalis (83.500).

674

I

Grondexploitatie

-

In 2017 rekenen we de ISV-bijdrage voor het project Schoolstraat/ Jan Arntzstraat af met Oosterpoort. Hier staat een bijdrage uit reserve lopende projecten tegenover (zie programma Ons geld). Per saldo dus budgettair neutraal.

62

I

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten

-9

S

Salariskosten

-

Dit betreffen de salariskosten die de organisatie aan dit programma besteedt.

-274

S

Diverse verschillen

-

-1

S

Totaal Programma 3

483

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen