Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma en de algemene dekkingsmiddelen. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting

Begroting

Verschil

2017 actueel

2018

2017/

2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Programma 1 Inwoner

12.090

-43.359

-31.269

11.644

-43.155

-31.511

-242

Programma 2 Onze buurt

8.664

-19.942

-11.278

8.452

-20.125

-11.673

-395

Programma 3 Onze gemeente

1.542

-6.716

-5.174

1.688

-6.380

-4.692

483

Programma 4 Ons geld

59.394

-5.546

53.848

61.774

-5.079

56.695

2.847

Programma 5 Overhead

-

-7.985

-7.985

-

-8.194

-8.194

-209

Saldo rekening baten en lasten

81.690

-83.548

-1.858

83.559

-82.932

626

2.484

Toevoeging aan reserves

-

-3.231

-3.231

-

-2.078

-2.078

1.153

Onttrekking aan reserves

4.879

-

4.879

2.745

-

2.745

-2.134

Resultaat rekening baten en lasten

86.569

-86.779

-210

86.304

-85.010

1.293

1.503