Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

Onderwerp:

Programmabegroting 2018

Datum B&W-vergadering

26 september 2017

Datum raadsvergadering

2 november 2017

Datum carrousel:

nvt

Portefeuillehouder:

S. Fleuren

Ambtenaar:

G. Gruijters

Telefoonnummer:

14024

E-mailadres:

g.gruijters@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-17-59492

Documentnummer:

VB/Raad/17/00543

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

 1. De Programmabegroting 2018 vast te stellen inclusief:
 • de meerjarenraming 2019-2021;
 • het MeerjarenInvesteringsPlan 2018-2021;
 • het kader voor de subsidies.
 1. Een eenmalige lastenverlaging in 2018 van in totaal € 150.000 door te voeren.
 2. Het resterende incidentele saldo 2018 ad € 918.000 beschikbaar te houden voor een nadere invulling; dit eventueel in combinatie met een verlaging van de vaste algemene reserve.
 1. Inleiding

Wij bieden u de Programmabegroting 2018 in digitale vorm aan. Deze begroting is per direct beschikbaar via http://programmavan.bergendal.nl/.

Deze begroting is gebaseerd op de kaders, die zijn opgenomen in de Kadernota 2018 en het dekkingsplan 2018-2021 en is structureel sluitend. Wij hebben diverse ramingen ten opzichte van de Kadernota geactualiseerd. Wij hebben in deze begroting nog geen rekening gehouden met de septembercirculaire.

De begroting laat meerjarig het volgende verloop van het saldo zien:

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is er in 2018 sprake van een fors incidenteel overschot.

Hoe is het proces verlopen?

Tijdens de themabijeenkomst op 30 maart 2017 hebben wij u met behulp van zogenaamde Kahoot-stellingen om enkele richtinggevende uitspraken  gevraagd.
Daarna hebben wij de Kadernota 2018 gebouwd. Hierbij hebben we rekening gehouden met deze richtinggevende uitspraken.
Omdat de Kadernota 2018 in eerste instantie niet sluitend was, hebben wij u bij de behandeling hiervan een dekkingsplan 2018-2021 voorgelegd.
Op 6 juli heeft u de Kadernota 2018 inclusief het dekkingsplan 2018-2021 vastgesteld. Op basis hiervan hebben wij de Programmabegroting 2018 gebouwd, zoals wij deze nu aan u aanbieden.

 1. Beoogd effect

Op grond van de Gemeentewet dienen wij de programmabegroting vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten aan te bieden.
We hebben de doelen en resultaten opnieuw geformuleerd.

 1. Argumenten

1.1 De gemeente is financieel gezond
Het is de bevoegdheid van uw raad om de begroting vast te stellen. Hierbij willen wij een financieel gezonde gemeente zijn met structureel sluitende begrotingen.

1.2 Apart voorstel voor autorisatie investeringen mogelijk
In deze begroting zijn diverse investeringen voor het jaar 2018 en verder opgenomen. Indien uw raad van bepaalde nieuwe investeringen een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen, moet u dat bij deze begroting aangeven. Wij verwijzen hierbij naar hetgeen is opgenomen in de door uw raad vastgestelde Financiële Verordening Berg en Dal 2017, artikel 5.

1.3 Kader subsidies
Met het vaststellen van het kader voor de gemeentelijke subsidies voorkomen wij open-einde regelingen. De ramingen hebben we gebaseerd op de deelverordeningen 2018 en/of op de desbetreffende begrotingsposten 2018.

2.1 Een eenmalige lastenverlaging in 2018 van in totaal € 150.000 door te voeren.
We zijn in de begroting bij de berekening van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing uitgegaan van een kostendekkendheid van 100%. Dit is ook zo opgenomen in de Kadernota 2018. Dit betekent concreet een stijging van de rioolheffing van ongeveer 10% en van de afvalstoffenheffing van ongeveer 3%.
Wij streven ernaar om de lokale lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden. Daarom stellen wij voor om een eenmalige lastenverlaging van te geven via de afvalstoffenheffing. De totale kosten hiervan zijn ongeveer € 150.000.

3.1 Het resterende incidentele saldo 2018 ad € 918.000 beschikbaar te houden voor een nadere invulling; dit eventueel in combinatie met een verlaging van de vaste algemene reserve.
Zoals uit de cijfers van de begroting blijkt laat het jaar 2018 een incidenteel voordeel zien van € 1.068.000. Na verrekening van de voorgestelde lastenverlaging resteert er nog een saldo van € 918.000.
Daarnaast blijkt al jaren dat ons weerstandsvermogen en onze weerstandsratio erg hoog zijn. Naar onze mening zou de vaste algemene reserve van € 17,6 miljoen verlaagd kunnen worden met maximaal € 1 miljoen.
Dit betekent dat er maximaal € 1,9 ruimte is om incidenteel extra uitgaven te doen voor onze gemeente en haar inwoners. Wij benadrukken dat het hier om eenmalige ruimte gaat. Deze kan niet ingezet worden voor uitgaven met een structureel karakter.
Wij stellen voor dat wij na de vaststelling van de begroting met concreet uitgewerkte voorstellen naar u toe komen voor een nadere invulling van deze eenmalige ruimte.
Wij willen dit doen met behulp van de volgende vier segmenten:

  1. Openbare ruimte
   Bijvoorbeeld: aanbrengen stil asfalt op doorgaande wegen, aanleg van een fietspad, herinrichting Marktplein
  2. Economie en toerisme
   Bijvoorbeeld: aanleg snel internet, bijdrage aan museum Orientalis
  3. Duurzaamheid
   Bijvoorbeeld: klimaatadaptatie
  4. Zorg
   Bijvoorbeeld: extra toevoeging aan de reserve Jeugd en Wmo.
 1. Kanttekeningen

a. Afvalstoffenheffing
Wij zijn uitgegaan van een kostendekkendheid van 100%. Hierbij hebben we een taakstelling opgenomen van € 67.000. In de begroting 2017 was deze nog € 210.000.

b. Rioolheffing
Vorig jaar is afgezien van de verhoging van 5% van de rioolheffing. Om weer in de pas te lopen met het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) hebben we in de begroting 2018 de rioolheffing met ongeveer 10% verhoogd.

c. Stelpost onderuitputting
Zoals in de Kadernota 2018 aangekondigd hebben we een stelpost onderuitputting van € 500.000 opgenomen. Aanleiding hiervoor is het feit dat wij bij het opstellen van de jaarstukken (achteraf) ieder jaar weer een overschot hebben. Dit overschot heeft incidentele oorzaken, die vooraf vaak niet aan te wijzen zijn. Door deze stelpost op te nemen in de begroting houden we vooraf rekening met deze onderuitputting.

d. Bijdrage reserve rekeningresultaten
Onze begroting is structureel sluitend. Dit betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Onder deze structurele baten hebben we ook de jaarlijkse bijdrage uit de reserve rekeningresultaten van € 622.000 opgenomen.

e. Weerstandsratio
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben  een weerstandsratio opgenomen van. Bij de beoordeling van de risico’s weten we in diverse gevallen niet hoe hoog het financiële risico en de kans daarop zijn, maar we weten wel dat we een risico lopen. Dit hebben we aangegeven met “p.m.”. Deze risico’s tellen niet mee in de risicoscores.

f. Septembercirculaire 2017
We hebben de berekening van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2017. De septembercirculaire kwam te laat beschikbaar om nog in de begroting mee te nemen. Wij berekenen de gevolgen van de septembercirculaire op korte termijn door. Mocht dit leiden tot relevante verschillen, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

 1. Financiële onderbouwing

Zoals hiervoor aangegeven is de begroting structureel sluitend: structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Nadere (eenmalige!) invulling van het incidentele voordeel in 2018 heeft hier verder geen invloed op.
Voor een vergelijking met de begroting 2017 verwijzen wij u naar de toelichting per programma in de begroting.

In de begroting is een weerstandsratio opgenomen van 9,88.
Als de vaste algemene met (maximaal) € 1 miljoen verlaagd wordt, komt de gewijzigde weerstandsratio uit op 9,58. Volgens ons is dat nog altijd een uitstekende score.

 1. Communicatie

Na vaststelling van de Programmabegroting 2018 bieden wij deze aan de Provincie aan. De kaders voor de subsidies publiceren wij na vaststelling in het Gemeentenieuws.

 1. Aanpak/uitvoering

Over de voortgang van de Programmabegroting 2018 rapporteren wij u via de voorjaars- en najaarsnota. In de jaarstukken 2018 leggen wij vervolgens eindverantwoording af.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage
Programmabegroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2021
Bijlage ter inzage griffier

                             Raadsbesluit
De raad van de gemeente Berg en Dal;   

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017.

overwegende dat de in de Kadernota 2018 en het dekkingsplan 2018-2021 de beleidsmatige en financiële kaders zijn vastgelegd en dat deze in de Programmabegroting 2018 zijn verwerkt.

b e s l u i t  :

 1. De Programmabegroting 2018, vast te stellen inclusief:
 • de meerjarenraming 2019-2021;
 • het MeerjarenInvesteringsPlan 2018-2021;
 • het kader voor de subsidies.
 1. Een eenmalige lastenverlichting in 2018 van in totaal € 150.000 door te voeren.
 2. Het resterende incidentele saldo 2018 ad € 918.000 beschikbaar te houden voor een nadere invulling; dit eventueel in combinatie met een verlaging van de vaste algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op donderdag 2 november 2017.

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman