Leeswijzer

Hoe is deze begroting opgebouwd?

Eerst volgt het gedeelte 'Algemeen' met het voorwoord en persbericht, de samenvatting, deze leeswijzer en Berg en Dal in cijfers.

Daarna zijn de 'Ambities' weergegeven van onze gemeente. Daar staat beschreven wat wij als gemeente belangrijk vinden en willen bereiken.

De 'Programma's' bevatten de uitwerking hoe we onze ambities willen bereiken.
In de inleiding van dit onderdeel programma's gaan we in op de inhoud van programma's, taakvelden en producten (wat levert de gemeente). Hier beschrijven we ook hoe we de resultaten meten.

De 'Paragrafen' beschrijven de onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Een voorbeeld hiervan is de paragraaf Bedrijfsvoering en de paragraaf Financiering.

In de 'Financiële begroting' schetsen we onze financiële uitgangspunten, een overzicht van de baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) voor 2018 en een overzicht van de balans (schulden en bezittingen). Hier staat ook een overzicht van de verwachte baten en lasten voor de komende jaren.

Tot slot zijn in de 'Bijlagen' diverse overzichten en uitwerkingen opgenomen. Hier wordt ook toelichting gegeven op afkortingen en financiële begrippen.

Onze schrijfstijl proberen we kort en helder te houden en verwijst met ‘elektronische links’ naar de documenten die er bij horen.