Geprognotiseerde balans

Bedragen x € 1.000

A C T I V A

1-1-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

2018

2018

2019

2020

2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

76.732

79.839

80.587

80.978

80.832

Financiële vaste activa

12.152

11.584

11.537

11.502

11.475

Totaal vaste activa

88.884

91.423

92.124

92.480

92.307

Vlottende activa

Voorraden

288

288

288

288

288

Vorderingen

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Liquide middelen

1.000

750

500

250

250

Overlopende activa

150

150

150

150

150

Totaal vlottende activa

13.938

13.688

13.438

13.188

13.188

Totaal activa

102.822

105.111

105.562

105.668

105.495

Bedragen x € 1.000

P A S S I V A

1-1-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

2018

2018

2019

2020

2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

51.231

50.576

49.489

48.438

47.424

Voorzieningen

7.231

7.287

7.927

9.628

11.412

Langlopende schulden

23.515

26.877

25.239

23.647

22.054

Totaal vaste passiva

81.977

84.740

82.655

81.714

80.890

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

16.845

16.371

18.907

19.954

20.605

Overlopende passiva

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal vlottende passiva

20.845

20.371

22.907

23.954

24.605

Totaal passiva

102.822

105.111

105.562

105.668

105.495

Hieronder vindt u een toelichting op de reserves en voorzieningen.

Bedragen x € 1.000

Reserve

Stand

Mutaties 2018

Stand

1-1-2018

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2018

1.1. Algemene reserves

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

9.997

-39

1.721

11.678

Vaste Algemene reserve

17.629

-

-

17.629

Reserve Rekeningresultaat

2.489

-622

-

1.867

Totaal 1.1. Algemene reserves

30.115

-662

1.721

31.174

1.2. Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat

498

-67

-

431

Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat

36

-

36

71

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

213

-

36

249

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

223

-25

21

219

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

84

-

-

84

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

83

-1

-

82

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.050

-74

16

992

Reserve Jeugd en Wmo

1.100

-1.057

-

43

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

203

-10

-

192

Bestemmingsreserve Egalisatiebijdrage ODRN

101

-101

-

-

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

2.141

-

20

2.161

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

15.201

-737

228

14.692

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

184

-

-

184

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

21.117

-2.073

357

19.401

Totaal 1. Reserves

51.232

-2.734

2.078

50.576

Algemene reserves

Algemene reserve
De berekende rente van € 149.949 voegen we toe aan de algemene reserve. Deze reserve zetten we af tegen de risico’s bij het bepalen van het weerstandsvermogen. De benodigde omvang is afhankelijk van de weerstandsratio en de vaste algemene reserve en wordt jaarlijks bepaald bij de vaststelling van de begroting.
In 2018 ontvangen we via algemene uitkering voor het laatst € 1.571.000 voor de gemeentelijke herindeling. Dit bedrag voegen we volledig toe aan de algemene reserve.
In 2018 halen we € 39.163 uit de algemene reserve om de frictiekosten (€ 28.213) en de huisvestingskosten voormalig gemeentehuis Ubbergen (€ 10.950) te dekken.

Vaste algemene reserve
De reserve is gevormd om de risico's die wij als gemeente lopen af te dekken.

Reserve rekeningresultaat
De bestemmingsreserve rekeningresultaat is ontstaan bij het vaststellen van de jaarrekeningen 2014 van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Door de gemeenteraad is besloten deze reserve in te zetten voor de tekorten in de (meerjaren)begroting. Van 2018 tot 2021 halen we jaarlijks € 622.344 uit deze reserve.

Bestemmingsreserves

Reserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat
Deze reserve is in 2016 ontstaan met als doel het dekken van de exploitatietekorten van de parkeergarage aan de dorpsstraat in Groesbeek. In 2018 onttrekken we € 67.114 aan de reserve.

Reserve vervangingsinvestering parkeergarage Dorpsstraat
Deze reserve is in 2016 ontstaan en heeft tot doel het dekken van de toekomstige investeringen voor het onderhoud van de parkeergarage aan de Dorpsstraat. In 2018 voegen we € 35.781 toe aan de reserve.

Reserve onderhoud gymzalen
Deze reserve is ontstaan door het samenvoegen van de voorziening onderhoud gymzalen en onderwijs uit de voormalige gemeenten. Het doel van de reserve is de dekking van de kosten voor groot onderhoud van de gymzalen en de egalisatie van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2018 voegen we € 36.000 toe aan deze reserve.

Reserve Attributen sportcomplexen
Deze reserve is ontstaan door het samenvoegen van de voorziening onderhoud sportaccommodaties uit de voormalige gemeenten. Het doel van de reserve is de dekking van kosten voor het vervangen van attributen van de sportaccommodaties (voetbalclubs) en het egaliseren van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2018 voegen we € 21.620 toe aan de reserve. Ook halen we € 25.000 uit de reserve voor de afkoopsom en bijdrage veldverlichting van BVC'12.

Reserve Aankoop kunstwerken
Deze reserve komt voort uit de reserve aankoop kunstwerken uit de voormalige gemeente Groesbeek en is in het verleden gevormd door een bijdrage vanuit investeringskredieten. De reserve dient ter dekking van kosten in het kader van aankoop en onderhoud aan kunstwerken in de gemeente. In 2018 voegen we niets toe aan de reserve en halen we er ook niets uit.

Reserve Natuur en Landschap
De reserve heeft tot doel, het beschikbaar houden van middelen voor natuur en landschap. De werkelijke uitgaven en de begrote uitgaven worden niet altijd binnen een boekjaar afgewikkeld. Om middelen beschikbaar te houden is deze reserve gevormd. We verrekenen tekorten en overschotten via deze reserve. In 2018 onttrekken we € 1.347 aan de reserve.

Reserve Groenblauwe diensten
De reserve heeft tot doel, het dekken van de kosten voor de uitvoering van het project Groen-Blauwe diensten. Jaarlijks halen we € 74.300 uit de reserve voor de beheervergoedingen. In 2018 voegen we de rente (€ 15.757) aan de reserve toe.

Reserve Jeugd en Wmo
Het doel van deze reserve is het dekken van de tekorten die samenhangen met de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein (Wmo en jeugdwet). In 2018 halen we daarom € 1.056.605 uit de reserve.

Reserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop
Het doel van deze reserve is het dekken van het verwachte exploitatietekort van Kulturhus den Ienloop in Millingen aan de Rijn. In 2018 onttrekken we € 10.153 aan de reserve om het exploitatietekort op te vangen.

Reserve egalisatie bijdrage Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
Deze reserve is in 2016 ontstaan en heeft tot doel de dekking van eventuele tekorten in de bijdrage voor de ODRN op te kunnen vangen. In 2018 halen we € 101.085 uit de reserve.

Reserve Lopende projecten (gelabeld)
De reserve heeft tot doel het dekken van de uitgaven aan lopende projecten, waarvoor de raad een krediet beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast voegen we vanaf 2017 jaarlijks € 20.000 aan de reserve toe voor de uitvoering van het lustrum Vrijheid en herinnering dat elke vijf jaar plaatsvindt.

Reserve Kapitaallasten
De reserve heeft tot doel het dekken van de geactiveerde activa (investeringen). In 2018 voegen we de rente (€ 228.019) aan de reserve toe en halen we € 737.066 uit de reserve.

Reserve Opleidingen personeel
Deze reserve is in 2015 ontstaan uit de reserve opleiding personeel van de voormalige gemeente Groesbeek. Er is jaarlijks een budget van € 150.000 beschikbaar voor opleidingen van het personeel. Omdat de uitgaven jaarlijks sterk kunnen verschillen, verrekenen we een tekort of overschot op het budget met deze reserve.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Stand

Mutaties 2018

Stand

1-1-2018

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2018

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

3.533

-

150

3.683

Voorziening (Voormalig) personeel

177

-

-

177

Voorziening Verlofuren personeel

83

-

-

83

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

3.792

-

150

3.942

2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud gemeentewerf

157

-18

24

163

Voorziening Onderhoud gemeentehuis

449

-34

93

507

Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M)

14

-1

3

16

Voorziening Onderhoud wegen

576

-1.803

1.343

117

Voorziening Openbare Verlichting

137

-292

292

137

Voorziening Onderhoud Heuvelland

14

-30

33

17

Voorziening Onderhoud Biga

45

-11

3

37

Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt

144

-9

61

197

Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U)

13

-1

3

16

Voorziening Onderhoud De Lubert

8

-

30

38

Voorziening Onderhoud kunst en oorlogsmonumenten

61

-11

16

66

Voorziening Onderhoud Waco-glider

18

-3

-

15

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk

1

-0

0

1

Voorziening Onderhoud kasteelmuur

1

-0

0

1

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren

2

-0

-

1

Voorziening Onderhoud Aquaduct

12

-3

3

12

Voorziening Speeltuinen

69

-32

48

85

Voorziening Onderhoud De Mallemolen

251

-20

26

258

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9

30

-33

8

5

Voorziening Onderhoud De Ubburch

147

-48

18

117

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop

17

-19

20

18

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg

25

-5

7

28

Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M)

31

-2

-

29

Voorziening Onderhoud begraafplaats (M)

76

-

-

76

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M)

5

-0

-

5

Voorziening Afvalstoffen

-

-

-

-

Voorziening Riolering

1.135

-

247

1.382

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

3.438

-2.373

2.279

3.344

Totaal 2. Voorzieningen

7.231

-2.373

2.429

7.287

Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen en/of risico's

Voorziening Pensioenverplichtingen voormalige wethouders
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen van de voormalige gemeenten en heeft tot doel het afdekken van de pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. Jaarlijks wordt op basis van actuariële berekeningen de stand van de toekomstige pensioenen bepaald. Uit de voorziening betalen we jaarlijks de reeds ingegane pensioenen en wachtgelden. We verwachten jaarlijks € 150.000 aan de voorziening toe te moeten voegen om de voorziening op het noodzakelijke peil te houden. De werkelijke toevoeging gebeurt op basis van actuariële berekeningen.

Voorziening Voormalig personeel
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen van de voormalige gemeenten, door het berekenen van de verplichting op het moment van ontstaan. In 2018 bekijken we opnieuw of we een bedrag uit de voorziening moeten halen.

Voorziening Verlofuren personeel
De voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeenten, door een verplichting op te nemen voor de opgebouwde verlofstuwmeren. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de medewerkers. Zeer waarschijnlijk zal een deel niet in tijd, maar in geld afgewikkeld gaan worden. Daarom hebben we een verplichting hiervoor opgenomen. In 2018 bekijken we opnieuw of we een bedrag uit de voorziening moeten halen.

Voorzieningen ten behoeve van lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud gemeentewerf
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeenten om de onderhoudskosten van de gemeentewerven te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. In 2018 geven we volgens planning € 17.503 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 24.152 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud gemeentehuis
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De voorziening is ontstaan vanuit de voormalige gemeente Groesbeek en heeft tot doel de onderhoudskosten van het gemeentehuis te egaliseren. In 2018 geven we volgens planning € 34.127 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 92.541 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud trouwzaal
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn en heeft tot doel de onderhoudskosten van de trouwzaal aan de Zalmstraat in Millingen aan de Rijn te egaliseren. In 2018 geven we naar verwachting € 833 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.133 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud wegen
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud wegen van de voormalige gemeenten. Het doel is het egaliseren van de onderhoudskosten voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet in het kader van de verkeersveiligheid. In 2018 geven we naar verwachting € 1.802.780 uit aan onderhoud van de diverse wegen. De jaarlijkse toevoeging op basis van de onderhoudsplanning is € 1.343.000.

Voorziening Openbare verlichting
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud openbare verlichting van de voormalige gemeenten. Het doel het egaliseren van de kosten voor het groot onderhoud van de openbare verlichting. In 2018 geven we volgens planning € 292.000 uit aan onderhoud of vervanging. De jaarlijkse toevoeging op basis van de onderhoudsplanning is € 292.132.

Voorziening Onderhoud Heuvelland
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Heuvelland uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2018 geven we volgens planning € 30.101 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 32.756 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Biga
De voorziening is ontstaan uit de voorziening calamiteitenonderhoud Biga van de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2018 geven we volgens planning € 11.392 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.101 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud sporthal De Duffelt
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Duffelt uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2018 verwachten we € 8.511uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 60.794 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Dispel/Til
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Dispel uit de voormalige gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2018 geven we volgens planning € 892 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.057 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud De Lubert
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Lubert uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan het gebouw en de installaties van het zwembad. De Lubert is in 2016-2017 gerenoveerd, waardoor we in 2018 geen onderhoudskosten verwachten. Om de voorziening meerjarig op peil te krijgen, voegen we vanaf 2018 jaarlijks € 30.000 aan de voorziening toe.

Voorziening Kunst en oorlogsmonumenten
In 2017 heeft de gemeenteraad deze voorziening ingesteld. In 2018 geven we volgens planning € 10.755 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 16.000 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Waco-glider
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Waco-glider uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven voor het onderhoud aan de Waco-glider. In 2018 verwachten we € 2.500 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud N.H.-kerk uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven voor het onderhoud aan de toren van de N.H.-kerk. In 2018 geven we volgens planning € 344 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 100 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud kasteelmuur
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Kasteelmuur uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven voor het onderhoud aan de kasteelmuur. In 2018 geven we volgens planning niets uit aan onderhoud. De jaarlijkse toevoeging is € 100 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud trafo uit de voormalige gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven voor het onderhoud aan de trafo. In 2018 geven we volgens planning € 252 uit aan diverse onderhoudskosten.

Voorziening Onderhoud Aquaduct
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Aquaduct uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven voor het onderhoud aan het Aquaduct. In 2018 verwachten we € 2.900 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 2.902 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Speeltuinen
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud speeltoestellen uit de voormalige gemeenten. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning aan de gemeentelijke speeltoestellen. In 2018 verwachten we € 32.000 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 48.903 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud De Mallemolen
De voorziening is gevormd uit de voorziening onderhoud Mallemolen uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan De Mallemolen. In 2018 geven we volgens planning € 19.730 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 25.981 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Kloosterstraat 7-9 uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het gebouw. In 2018 geven we volgens planning € 32.789 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 8.474 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud De Ubburch
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Ubburch uit de voormalige gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het onderhoud De Ubburch. In 2018 verwachten we € 48.185 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 18.407 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Den Ienloop uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning voor het onderhoud Den Ienloop. In 2018 geven we volgens planning € 18.512 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 20.000 op basis van de onderhoudsplanning.

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud recreatievoorzieningen uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven voor het onderhoud aan het gebouw. In 2018 verwachten we volgens planning € 4.509 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 6.900 op basis van de onderhoudsplanning.

Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Aula begraafplaats uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven voor het onderhoud aan de aula. In 2018 verwachten we volgens planning € 1.901 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. In 2018 is geen toevoeging nodig.

Voorziening Onderhoud begraafplaats Vossengraaf
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud begraafplaats uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de begraafplaats Vossengraaf. In 2018 verwachten we geen onderhoudskosten en is ook geen toevoeging nodig.

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud begraafplaats uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven voor het onderhoud aan de drenkelingenbegraafplaats. Naar verwachting zijn in 2018 de onderhoudskosten nihil en is ook geen toevoeging nodig.

Voorziening Riolering
Deze voorziening is ontstaan door samenvoeging van de voorziening uit de voormalige gemeenten. In de notitie riolering van de commissie BBV, is bepaald dat we de overschotten bij de rioolheffing in een voorziening moeten opnemen. De reden hiervan is dat een voorziening niet vrij inzetbaar is en dat de middelen beschikbaar blijven voor de riolering. Het doel van de voorziening is het opvangen van schommelingen in de exploitatie voor wat betreft de kosten en opbrengsten van het rioolstelsel. We verwachten in 2018 € 247.554 aan de voorziening toe te voegen.