Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Programma Inwoner

Bijdrage reorganisatiekosten Breed

-15

-

-

-

Kosten scholing VVE taalniveau 3F

-24

-

-

-

Rijksbijdrage scholing VVE taalniveau 3F

24

-

-

-

Inhuur projectleider transformatie dure naar goedkope zorg

-100

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-115

-

-

-

Programma Onze Buurt

Afkoopsom en bijdrage veldverlichting BVC'12

-68

-

-

-

Eenmalige extra bijdrage frictiekosten lokale omroep

-12

-

-

-

Bijdrage GGD

-32

-

-

-

Vervanging AED's

-

-

-24

-

Totaal programma Onze Buurt

-112

-

-24

-

Programma Onze Gemeente

-

-

-

-

Kadernota Toerisme: van trots naar topbestemming

-

-15

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

-

-15

-

-

Programma Ons geld

Extra geld rijk herindeling (gestort in algemene reserve)

1.571

-

-

-

Totaal programma Ons geld

1.571

-

-

-

Totaal exploitatie

1.344

-15

-24

-

Reserves

Storting in algemene reserve

-1.571

-

-

-

Bijdrage reserve attributen sportcomplexen

25

-

-

-

Bijdrage risicoreserve jeugd&wmo

1.057

43

-

-

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

101

-

-

-

Totaal reserves

-388

43

-

-

Totaal

956

28

-24

-