Samenvatting

De begroting 2018, inclusief meerjarenraming 2019-2021, is meerjarig structureel sluitend.

Daarnaast ziet ons weerstandsvermogen er goed uit en blijven we met onze lokale lasten onder het landelijk gemiddelde.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

FMP na vastgestelde Kadernota 2018

158

-211

-930

-1.157

Ontwikkeling saldo

1.135

148

767

1.277

Actueel FMP

1.293

-63

-163

120

waarvan incidenteel

956

28

-24

0

structureel

337

-91

-139

120

FMP in begroting 2018

1.293

-63

-163

120

In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2017 en 2018 weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Begroting

Begroting

Verschil

2017 actueel

2018

2017/

2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Programma 1 Inwoner

12.090

-43.359

-31.269

11.644

-43.155

-31.511

-242

Programma 2 Onze buurt

8.664

-19.942

-11.278

8.452

-20.125

-11.673

-395

Programma 3 Onze gemeente

1.542

-6.716

-5.174

1.688

-6.380

-4.692

483

Programma 4 Ons geld

59.394

-5.546

53.848

61.774

-5.079

56.695

2.847

Programma 5 Overhead

-

-7.985

-7.985

-

-8.194

-8.194

-209

Saldo rekening baten en lasten

81.690

-83.548

-1.858

83.559

-82.932

626

2.484

Toevoeging aan reserves

-

-3.231

-3.231

-

-2.078

-2.078

1.153

Onttrekking aan reserves

4.879

-

4.879

2.745

-

2.745

-2.134

Resultaat rekening baten en lasten

86.569

-86.779

-210

86.304

-85.010

1.293

1.503

Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018
Per programma is een toelichting gemaakt. Voor deze details verwijzen wij naar de toelichting per programma.