Voorwoord en persberichten

Welkom bij onze begroting 2018! De laatste begroting van deze coalitie.

De begroting is een van de belangrijkste documenten van een gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen.

2018 is een bijzonder jaar. Op 21 maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat we dan niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar ook een nieuw college krijgen. Wij hopen dat deze begroting "verkiezingsproof" is, en dat dus ook de nieuwe raad en het nieuwe college hier goed mee uit de voeten kunnen.

We hebben in de begroting vooral die doelen en resultaten benoemd die belangrijk zijn voor het jaar 2018. Daarnaast hebben we ook ons reguliere werk. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van uitkeringen. Dit hebben we niet apart benoemd, maar de kosten hiervan zijn wel meegenomen in de cijfers.

Het is gelukt om een sluitende begroting aan te bieden. Dat wil zeggen dat onze jaarlijkse uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Er was zelfs nog ruimte om wat extra's te doen. In dit laatste geval gaat het om eenmalige dingen, zoals verteld in het raadsvoorstel in deze begroting.

Ondanks een noodzakelijke stijging van de rioolheffing zijn de lasten voor de inwoner ook in 2018 nog altijd lager dan het landelijke gemiddelde. We zijn hier trots op. We streven er steeds naar om de lasten voor de inwoner zo laag mogelijk te houden. Daarom stellen we in 2018 ook een eenmalige lastenverlaging voor via de afvalstoffenheffing.

Met vriendelijke groet,

College Burgemeester en Wethouders

Burgemeester Mark Slinkman:

"We zijn er voor u!"

Portefeuille
Algemene en bestuurlijke zaken, Herindeling en harmonisatie, Samenwerkingsagenda (sub)regionaal, Internationale samenwerking, Strategische visie, Regiegemeente, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Informatievoorziening en automatisering, Dienstverlening, Politie, Openbare orde, Brandweer, Veiligheid en rampenbestrijding, "Burgervader-rol" bij crisissituaties, Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles), Asielbeleid, Integrale veiligheid, Communicatie en (lokale) media, Representatie, Voorlichting

Wethouder Sylvia Fleuren:

"Berg en Dal aantrekkelijk!"

Portefeuille
Financiën, Belastingen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Economische zaken/ Werkgelegenheid/ Werkbedrijf, werkklanten, Toerisme en recreatie

Wethouder Sjaak Thijssen:

"Zorg voor elkaar!"

Portefeuille
Decentralisaties: participatie/ jeugdzorg/ wmo-awbz, Sociale zaken en WMO, Welzijn, Wonen, Volksgezondheid, Milieu en afval, Project centrumplan Groesbeek

Wethouder Erik Weijers:

"Berg en Dal energieneutraal in 2050, met, door en voor inwoners!"

Portefeuille
Natuur en Landschap, Coördinatie thema duurzaamheid, Monumenten, Kunst en cultuur, Bibliotheek, Onderwijs, Sport, Accommodaties, Subsidies (behorend bij de hierboven genoemde portefeuilleonderdelen), betrokken bij toeristisch/ recreatieve ontwikkelingen zodra ze natuur/ landschap raken

Wethouder Alex ten Westeneind:

"Samen zijn we meer, samen kunnen we meer!"

Portefeuille
Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Grondzaken, Omgevingsvergunningen, Openbare werken, Verkeer, vervoer, mobiliteit, Nutsbedrijven, Integraal waterbeheer

Secretaris Edwin van der Velde:

“Goede dienstverlening, tegen zo laag mogelijke kosten!”

Verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Persbericht begroting 2018

           Persbericht

Groesbeek, 27 september 2017

Overschot bij begroting 2018

Gemeente deelt financiële meevaller met inwoners

De gemeente Berg en Dal houdt in 2018 bijna € 1,3 miljoen over. Een kleine € 1,1 miljoen hiervan is eenmalig en mag gebruikt worden om eenmalige uitgaven mee te betalen. € 150.000 gaat naar lastenverlichting. Het college wil met voorstellen naar de raad komen voor de besteding van de overige € 900.000. Bovendien wil het college € 1 miljoen van de spaarpot van de gemeente gebruiken voor eenmalige uitgaven. In totaal kan de gemeente dus nog voor € 1,9 miljoen aan eenmalige uitgaven doen. Zo houdt de gemeente nog meer dan genoeg over om de risico’s op te vangen. Dit staat in het raadsvoorstel over de concept begroting 2018 dat het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Afgelopen juli, tijdens de bespreking van de Kadernota 2018, werd al duidelijk dat er een overschot is. Daarnaast heeft de gemeente een goed gevulde spaarpot. Dit is goed om tegenvallers op te vangen, maar het college denkt dat er best wat minder geld in die pot mag zitten. Het college heeft in het raadsvoorstel nog niet concreet opgenomen waar het geld naar toe gaat. In het raadsvoorstel staan enkele voorbeelden, zoals: snel internet, extra geld voor het museum Orientalis, de aanleg van een fietspad, oplossingen tegen wateroverlast, etc. Het college vraagt de raad om dit geld nog beschikbaar te houden voor een nadere invulling en uitwerking. Het enige dat het college wel concreet noemt is een lastenverlichting in 2018. Deze bedraagt € 150.000 en dit bedrag gaat terug naar de inwoner. Hiermee komt het college tegemoet aan de stijging van de rioolheffing en afvalstoffenheffing in 2018. Deze stijging is nodig om alle kosten voor de riolering en het afval te kunnen betalen.

Hoe is de meevaller ontstaan?
De meevaller in 2018 is al ontstaan in de begroting 2017. Toen heeft de gemeente in de meerjarenraming alleen in het jaar 2018 een hoge post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. In de Kadernota 2018 is afgesproken om deze post te verlagen en voortaan ieder jaar hetzelfde bedrag te begroten voor onvoorziene uitgaven. Dit leverde voor het jaar 2018 een eenmalige meevaller van ongeveer € 1 miljoen op.

Wat vindt wethouder Fleuren van Financiën?
Wethouder Fleuren is verheugd met deze begroting. “Onze gemeente staat er financieel goed voor. We kunnen tegen een stootje en de cijfers zien er goed uit. In het verleden hebben we vaak offers gevraagd van de inwoners. Nu is er geld beschikbaar om wat terug te kunnen geven en wat terug te kunnen doen. Natuurlijk blijven we wel op de kleintjes letten.”

Behandeling van de begroting
Op donderdag 2 november vanaf 16.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting. De politieke partijen kunnen dan nog onderdelen van de begroting wijzigen. Op 5 oktober is er om 20.00 uur een technische toelichting over de begroting voor de gemeenteraad.

Waar kunt u de begroting zien?
Meer informatie over de begroting 2018: http://programmavan.bergendal.nl/.
Hier vindt u ook onder andere de Kadernota 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik van Gelderen, Bestuursadviseur Communicatie gemeente Berg en Dal; tel.nr. 06-52751574.