Ons geld

In dit programma staat:

  • waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
  • hoeveel vennootschapsbelasting we verwachten te betalen;
  • welk bedrag we voor dingen, die we nog niet kunnen voorzien, hebben opgenomen in onze begroting.

Algemeen
Zoals in het Programma op hoofdlijnen (Raadsprogramma Groesbeek 2015-2018) vermeld streven wij naar een reëel sluitende begroting. Tevens willen wij de gemeentelijke belastingen, zoals de OZB (Onroerende ZaakBelasting) zo laag mogelijk houden. Hierbij verhogen we de belastingen slechts trendmatig, behalve als er sprake is van iets dat we niet kunnen voorzien of om bijzondere redenen.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
Volgens artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste:
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
b. algemene uitkeringen;
c. dividend;
d. saldo van de financieringsfunctie;
e. overige algemene dekkingsmiddelen.

Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht (VPB-plicht) voor publieke organisaties (zoals de gemeenten) ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente belasting moet afdragen over de winst die met “commerciële activiteiten” wordt gemaakt. Met commerciële activiteiten worden in dit verband activiteiten bedoeld, die zowel door de gemeente als door ondernemers (kunnen) worden verricht. Te denken valt hierbij aan de grondexploitatie.
Op dit moment verwachten wij dat wij in 2018 geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Hiervoor is dan ook geen raming in deze begroting opgenomen.

Onvoorzien en stelpost nieuw beleid
In de jaren 2018 tot en met 2021 hebben we voor onvoorziene uitgaven jaarlijks een raming van € 25.000 opgenomen.

Daarnaast hebben we een stelpost voor nieuw beleid van jaarlijks € 100.000 in de begroting verwerkt. Deze stelpost is bedoeld voor beleid dat nog nader uitgewerkt moet worden.

Stelpost onderuitputting
Zoals in de Kadernota 2018 aangegeven hebben wij in deze begroting een nieuwe post opgenomen: de stelpost onderuitputting. Hierbij staat onderuitputting voor de situatie waarbij de werkelijke kosten onder het budget blijven.
Aanleiding hiervoor is het feit dat wij bij het opstellen van de jaarstukken (achteraf) telkens een overschot hebben. Dit overschot heeft incidentele oorzaken, die vooraf vaak niet concreet aan te wijzen zijn. Om hier in onze begroting toch al rekening mee te houden, hebben wij een stelpost onderuitputting opgenomen. Wij zijn hierbij uitgegaan van een bedrag van jaarlijks € 500.000.

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten-13.175-8.777-7.157-5.901-6.150-6.270
Treasury-5.957-5.119-5.082-5.380-5.636-5.741
Treasury/Beleggingen-9-5-8-8-8-8
Treasury/Kortlopende leningen-1-20-10-10-10-10
Treasury/Langlopende leningen-1.098-919-856-801-749-695
Treasury/Kapitaallasten-4.849-4.176-4.208-4.560-4.869-5.027
Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen-345-252-249-249-249-249
OZB woningen/Belasting-345-252-249-249-249-249
Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-wonin0-117-109-109-109-109
OZB niet-woningen/Belasting0-117-109-109-109-109
Overige belastingen000000
Overige bel./Baatbelasting000000
Algemene uitkering en gemeentefonds-10-13-13-13-13-13
Uitk.gemeentefonds/Algemeen-10-13-13-13-13-13
Overige baten en lasten-37-45375375375375
Overige baten en lasten/Alg.-37-45375375375375
Mutaties reserves-6.825-3.231-2.078-524-517-532
Mutaties reserves/Algemeen-6.825-3.231-2.078-524-517-532
Baten68.33864.48363.22662.22762.47662.235
Treasury7.9536.1346.1116.4186.7036.829
Treasury/Beleggingen162190175154154154
Treasury/Langlopende leningen2.2461.293350319285248
Treasury/Kortlopende leningen211110101010
Treasury/Kapitaallasten5.5244.6405.5755.9356.2546.417
Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen3.3223.4063.4533.4533.4853.485
OZB woningen/Belasting3.3223.4063.4533.4533.4853.485
Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-wonin1.6591.6681.6911.6911.7091.709
OZB niet-woningen/Belasting1.6591.6681.6911.6911.7091.709
Overige belastingen111111
Overige bel./Baatbelasting111111
Algemene uitkering en gemeentefonds49.56448.18550.51948.98048.83848.772
Uitk.gemeentefonds/Algemeen49.56448.18550.51948.98048.83848.772
Mutaties reserves6.7324.8792.7451.6221.5771.558
Mutaties reserves/Algemeen6.7324.8792.7451.6221.5771.558
Resultaat baten en lasten-893210-1.29363163-120
Resultaat baten en lasten/Alg.-893210-1.29363163-120
Totaal programma55.16255.70656.06956.32656.32655.965

Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018 (- = nadelig)

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Treasury

-

Actualisatie van de rentes, dividenden en dergelijke in 2018 levert per saldo een voordeel op van € 13.000 ten opzichte van 2017.

13

I

OZB

-

Opbrengst ozb is verhoogd met inflatiepercentage 1,4%.

70

S

Uitkering gemeentefonds

-

Raming voor 2018 is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2017.

2.333

I

Overige baten en lasten

-

In de kadernota 2018 is een stelpost onderuitputting opgenomen van € 500.000. Daarnaast zijn de stelpost onvoorzien en nieuw beleid weer op niveau gebracht. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van 2017 van € -80.000.

420

S

Mutaties reserves

-

Zie tabel verschillenanalyse reserves

-981

I

Diverse verschillen

-

11

S

Totaal Ons Geld

1.866

Bedragen x €1.000

Naam reserve

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Algemene reserve

In 2017 is een (incidentele) bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven. Dit leidt in 2018 tot een nadeel van € 1.120.000. Daarnaast is de dotatie € 35.000 hoger, omdat de bespaarde rente is geactualiseerd.

-1.154

I

Reserve Jeugd & Wmo

Deze reserve gebruiken we om schommelingen in de uitgaven op het terrein van Jeugd & Wmo op te vangen. Vooralsnog heeft deze reserve een grillig karakter, omdat de uitgaven op deze taakvelden nog niet helemaal inzichtelijk zijn.

369

I

Reserve Lopende projecten

Er is in 2018 (nog) geen bijdrage uit de reserve lopende projecten geraamd. Hier staat altijd een raming tegenover in de exploitatie.

-209

I

Reserve Kapitaallasten

Afhankelijk van de investeringen die we doen, stoppen we geld in deze reserve.

981

I

Reserve Saldo dienstjaar

Deze (administratieve) reserve gebruiken we om het saldo van een boekjaar dat ontstaat bij de jaarrekening (in dit geval 2016) administratief te verwerken.

-893

I

Reserve Natuur en landschap

Deze reserve gebruiken we om de budgetten op het gebied van natuur en landschap te behouden, of in het verleden gereserveerde budgetten uit te kunnen geven. Overschotten en tekorten op dit taakveld worden bij de jaarrekening met deze reserve verrekend.

-36

I

Reserve Parkeergarage

Vanaf 2018 voegen we structureel een bedrag toe aan deze reserve om het toekomstige onderhoud van de parkeergarage te bekostigen. Omdat we nog geen onderhoudsplan hebben, mogen we dit nog niet middels een voorziening uitvoeren.

-36

S

Afrondingsverschillen

-3

Saldo

-981

 
Toelichting:

Treasury
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de zogenaamde treasury-functie. Het gaat hier onder meer over financiering, beleggingen, rentes en dividenden.

In 2018 is er in totaal € 175.000 aan dividendopbrengsten geraamd.

Saldo Financieringsfunctie
In de regelgeving is het saldo van de financieringsfunctie apart vermeld als onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen. Onder dit saldo wordt verstaan: het saldo van de kosten en opbrengsten, die samenhangen met het uitzetten en opnemen van geld, en de renteopbrengsten van de eigen financieringsmiddelen.
Dit saldo bedraagt in 2018: € 527.000.

Onroerende Zaakbelasting (OZB)
De OZB opbrengsten zijn aangepast met een inflatiecorrectie van 1,4%.

Belastingen overig
Dit betreft de baatbelasting die enkele belastingplichtigen betalen voor de riolering in het buitengebied.

Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds
De ramingen van de baten zijn gebaseerd op de meicirculaire 2017. Ook is de raming aangepast naar aanleiding van de meest actuele gegevens over onze gemeente, zoals aantallen inwoners, uitkeringsgerechtigden, enzovoort.
In het totaal bedrag is onder meer de integratie-uitkering sociaal domein opgenomen. Deze bedraagt voor het jaar (bedragen x € 1.000):
2018: 17.350
2019: 17.088
2020: 16.900
2021: 16.841
De geraamde lasten hebben betrekking op de uitvoeringskosten en op het programma dat wij gebruiken voor de berekeningen en analyses van de algemene uitkering.

Overige baten en lasten
Op dit taakveld zijn de ramingen verwerkt voor onvoorziene uitgaven en de stelpost nieuw beleid. Er is ook een stelpost onderuitputting opgenomen van € 500.000.

Mutaties reserves
In de volgende tabel staan de in 2018 geraamde mutaties met betrekking tot de reserves

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserve

Bedrag

a. Lasten/ stortingen in reserves

Algemene reserve, bespaarde rente

-150

Algemene reserve, herindelingsbijdrage (ontvangst via algemene uitkering)

-1.571

Reserve rekeningresultaten

Reserve onderhoud gymzalen, jaarlijkse dotatie

-36

Reserve attributen sportcomplexen, jaarlijkse dotatie

-21

Reserve groenblauwe diensten, bespaarde rente

-16

Reserve lopende projecten, lustrum Vrijheid en Herinnering

-20

Reserve dekking kapitaallasten, bespaarde rente

-228

Reserve parkeergarage, jaarlijkse dotatie

-36

Totaal lasten/stortingen in reserves

-2.078

b. Baten/ onttrekkingen uit reserves

Algemene reserve, dekking huisvestingskosten vm. gemeentehuis Ubbergen

11

Algemene reserve, dekking frictiekosten

28

Reserve rekeningresultaten, jaarlijkse onttrekking

622

Reserve attributen sportcomplexen

25

Reserve natuur en landschap, dekking uitgaven in de exploitatie

2

Reserve groenblauwe diensten, dekking subsidies

74

Reserve jeugd&Wmo, dekking tekort in de exploitatie

1.057

Reserve exploitatietekort Den Ienloop, dekking exploitatietekort

10

Reserve kapitaallasten, dekking van geraamde kapitaallasten

748

Reserve parkeergarage, dekking exploitatietekort

67

Reserve ODRN, dekking bijdrage GR ODRN

101

Totaal baten/ onttrekkingen uit reserves

2.745

Resultaat rekening van baten en lasten
Dit is het geraamde begrotingssaldo. Een negatief bedrag betekent een positief saldo.

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen